Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
  • Telefon: +381 (0)21/400-499

Doktorske studije

Integrаcijom nаučno-stručno-istrаživаčkog rаdа i obrаzovne usluge, rukovodeći se potrebаmа okruženjа i korisnikа, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u novom Sadu kreirа visokokvаlitetne progrаme koji se odnose nа doktorske studije. Kroz kontinuirаni i profesionаlni rаzvoj i istrаživаnje stvаrа se dinаmična obrаzovna zаjednica kojа je usredsređenа nа stаlno poboljšаnje kvаlitetа procesа kontinuirаnog obrаzovаnjа.

Doktorske studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu traju tri godine, a po njihovom završetku, studenti stiču akademski naziv: doktor nauka – pravne nauke i 180 ESPB.

Osnovna obeležja doktorskih studija su:
  • Predmeti su jednosemestralni;
  • Za svaki predmet utvrđen je odgovarajući broj ESPB bodova, u zavisnosti od obima rada koji student treba da uloži da bi savladao sadržaje predmeta;
  • Studenti doktorskih studija u prvom i trećem semestru imaju studijsko - istraživački rad u funkciji izrade naučnog rada, a u petom i šestom semestru imaju studijsko - istraživački rad - teorijske osnove disertacije;
  • Tokom trajanja studija student je obavezan da uradi i objavi dva naučna rada (jedan na prvoj i jedan na drugoj godini studija);
  • Od ukupnog broja predmeta ima ukupno pet obaveznih i pet izbornih predmeta (3 od 6 ponuđenih na prvoj godini, 2 od 4 ponuđena na drugoj godini ) koje student sam bira; Studentima je data mogućnost da po sopstvenom nahođenju odaberu pojedine predmete, opredele se za naučne oblasti koje ih najviše zanimaju, te se stručno usavrše i specijalizuju;
  • Izrada i odbrana doktorske disertacije.

Fakultet organizuje Doktorske studije na dva studijska programa:

Realizacijom ovih studijskih programa omogućava se stvaranje stručnjaka krivičnopravne i privrednopravne naučne oblasti koji će primenom stečenih znanja i veština povećavati efektivnost i efikasnost rada državnih organa i njihovih specijalizovanih službi. Na taj način, svršenim studentima se daju vrhunska pravna znanja i stvaraju se intelektualci – lideri, naučnici i stručnjaci, sposobni za suočenje sa novim izazovima kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.

doktorske-disertacije

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download