Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
 • Telefon: +381 (0)21/400-499

Projekti

Projekti, koji su Fakultetu odobreni i na kojima su aktivnosti aktuelne:

1. Pravno-institucionalni odgovor RS na potrebu izgradnje održivog sistema sprečavanja i kontrole zagađivanja medija životne sredine u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji

Projekat odobren od Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (sadašnje Ministarstvo prosvete i nauke). Projekat je odobren nakon apliciranja po Konkursu zaključenom 12.07.2010. godine Ministarstva za Program osnovnih istraživanja za ciklus istraživanja u periodu 2011-2014. godine.

Projekat je evidentiran kod Ministarstva pod brojem: OI 179072

Rukovodilac projekta: Prof. dr Slavko Bogdanović

NazivVrsta projektaBroj sar.
Pravni i institucionalni odgovor Republike Srbije na potrebu izgradnje održivog sistema sprečavanja i kontrole zagađivanja medija životne sredine u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji (br.179072), Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije D/F 9

Lista saradnika uključenih u naučnoistraživačke projekate koji se trenutno realizuju u visokoškolskoj ustanovi

Ime saradnikaVrsta projekta
Prof.dr Bogdanović Slavko, redovni profesor
Prof.dr Spasić Ivanka, redovni profesor
Prof.dr Slavnić Ljiljana, redovni profesor
Doc.dr Matijašević Jelena, docent
Dipl.pravnik-master Majhenšek Konstansa, asistent
Dipl.pravnik-master Alavuk Marijana, asistent
Dr Jovović Aleksandar
Ilda Mannino
Giorgio Andrian
D/F
D/F
D/F
D/F
D/F
D/F
D/F
D/F
D/F

* D/F - domaći fundamentalni

2. Outsourcing Center Serbia

Projekat odobren od Delegation of the European Union to the Republic Serbia. Regional Socio-Economic Development Programme II(RSEDP2)2nd Call for Proposals. Projekat je odobren nakon apliciranja po Konkursu zaključenom 10.09.2010.godine. Trajanje Projekta je 24 meseca.

Ugovor o implementaciji akcije Outsourcing Center Serbia zaključen je 24.03.2011. godine između Univerziteta Privredna akademija i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe.

Rukovodilac projekta: Prof. dr Marko Carić - Financial menager

Partneri projekta su:
 • ICT Network Cluster Serbia,RS-2010-DFI-2008351068
 • Serbian Chamber of Commerce, RS-2009-FNC-0312514938
 • New Business Ideas network Serbia, RS-2010-EJS-1702004426
 • SIEPA RS-2010-CCY-3108405309
Učesnici na projektu:
 • Prof. dr Marko Carić – Financial Manager
 • Mr. Olivera Smieško – Project assistant
3. Rešavanje problema nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine — odgovor na socijalna raslojavanja uzrokovana novom globalnom recesijom

Predmet ovog projekta je analiza posledica globalne ekonomske recesije i njen uticaj na problem nezaposlenosti i novih socijalnih raslojavanja na teritoriji AP Vojvodine.

Projekat od posebnog značaja za održivi razvoj APV, odobren od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj APV pod brojem 114-451-3609/2013-03 od 5.9.2013 sa rokom realizacije do 5.9 2014.

Rukovodilac projekta: Prof dr Marijana S. Dukić Mijatović

NazivVrsta projektaBroj sar.
Rešavanje problema nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine — odgovor na socijalna raslojavanja uzrokovana novom globalnom recesijom D/F 8

Lista saradnika uključenih u naučnoistraživačke projekate koji se trenutno realizuju u visokoškolskoj ustanovi

Ime saradnikaVrsta projekta
Rukovodilac projekta: Prof dr Marijana S. Dukić Mijatović
Istraživač: Doc.dr Janko Veselinović
Istraživač: Prof. dr Zoran Nikolić
Istraživač: Prof. dr Milan Počuča
Istraživač: Prof. dr Rajko Tepavac
Istraživač: Prof. dr Željko Bjelajac
Istraživač: Doc. dr Ivan Joksić
Finansijski administrator: Nemanja Kozlovački
D/F
D/F
D/F
D/F
D/F
D/F
D/F
D/F

* D/F - domaći fundamentalni

4. Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 20.decembra 2013. godine tradicionalno po deseti jubilarni put u Svečanoj sali Fakulteta je održao naučni skup sa temom "Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu".

X tradicionalni naučni skup je i ove godine imao karakter međunarodne konferencije. Naučni skup koji je realizacija ideje prof. dr Slavka Carića. Cilj naučnog skupa ostao je, u osnovi nepromenjen: da se u vremenu krupnih promena u pravnom sistemu, na kompetentan način, razmatraju i analiziraju najznačajniji segmenti, pravne, a ove godine isključivo privredno-pravne regulative. Taj cilj imala je i ovogodišnja međunarodna konferencija. Autori tematskih celina i izlaganja bili su poznati profesori i drugi istaknuti i stručni radnici u čitavom regionu. Organizacioni odbor konferencije činili su: prof.dr Marko Carić, Predsednik, prof.dr Marijana Dukić Mijatović, prof.dr Željko Bjelajac, prof.dr Milan Počuča. Programski odbor konferencije činili su: prof.dr Marijana Dukić Mijatović, Predsednik, prof dr Gordana Stanković, prof.dr Ranka Račić, prof.dr Arsen Janevski, prof.dr Branko Vučković i prof.dr Milan Počuča.

Zbornik radova sa naučnog skupa, čiji je urednik prof.dr Marijana Dukić Mijatović izdat je u okviru projekta Grada Novog Sada - Uprave za kulturu i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe po Ugovoru o dodeli sredstava za sufinansiranje projekta "Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu" br. X-418-9/13-188 od 11.12 2013, koji je odobren u cilju unapređenja kulturne i turističke ponude Grada Novog Sada, a u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje aktivnosti na realizaciji inicijative da se Grad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture 2020 i kao takav je ocenjen od izuzetnog značaja.Takođe, ocenjeno je i da je projekat od izuzetnog značaja za usklađivanje privrednog i pravnog sistema države sa pravom EU i bržeg privrednog rasta.

Istraživači na projektu i učesnici naučnog skupa bili su:
 • prof.dr Marko Carić Redovni profesor i Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Privredna akademija Novi Sad Republika Srbija, prof.dr Rajko Tepavac Vanredni profesor Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija Novi Sad Republika Srbija: Upravljanje portfeljom MSP u osiguranju
 • prof.dr Marijana Dukić Mijatović Vanredni profesor i Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Republika Srbija, prof.dr Vladimir Čolović Naučni savetnik Instituta za uporedno pravo Beograd Republika Srbija, Mr Emir Sudžuka Viši asistent Fakulteta pravnih nauka Univerzieta Vitez Travnik Federacija BIH : Međunarodni stečaj u pravu Republike Srbije i Federacije BIH
 • prof. dr Gordana Stanković, Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu Republika Srbija: Ovlašćenja privatnog izvršitelja
 • prof.dr Ranka Račić, Redovni profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Republika Srpska: Postupak registracije poslovnih subjekata
 • prof.dr Arsen Janevski Redovni profesor Pravnog fakuteta "Justinijan Prvi" Skoplje Republika Makedonija, prof.dr tatjana Zooroska Kamilovska Vanredni profesor Pravnog fakulteta "Justinijan Prvi" Skoplje Republika Makedonija: Обездување на наплатата на побарувањата со задолжницата-паралели мегу македонското и хрватското право и практика
 • prof.dr Branko Vučković Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran u Podgorici i Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu Republika Crna Gora, prof.dr Vesna Vučković Vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran u Podgorici i Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu Republika Crna Gora : Krivično pravna zaštita intelektualne svojine
 • prof.dr Ljubica Mandić Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici: Vanparnični postupci u privrednim stvarima
 • doc.dr Mirko Smoljić Viši predavač Veleučilišta Lavoslav Ružička Vukovar Republika Hrvatska, mr Sanja Gongeta Predavač Veleučilišta Lavoslav Ružička Vukovar Republika Hrvatska: Proboj pravne osobnosti u hrvatskom pravnom sustavu
 • prof.dr Vladimir Boranijašević Vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici: Postupak izvršenja na hartijama od vrednosti i udelima u privrednom društvu
 • doc. dr Janko Veselinović Docent Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Republika Srbija: Kolektivna zaštita autorskih prava i pitanje monopola
 • mr Sanja Jelisavac Trošić Istraživač saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Beograd Republika Srbija, dr Mina Zirojević Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo Beograd Republika Srbija: Mesto Srbije na polju intelektualne svojine
 • doc. dr Dejan Šuput Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo Beograd Republika Srbija, doc.dr Nadežda Ljubojev Docent Fakulteta tehničkih nauka "Mihailo Pupin" Zrenjanin: Pravni položaj sportskih privrednih društava u Republici Srbiji
 • doc.dr Vladimir Kozar Docent Pravnog fakulteta Univerziteta Privredna akademija Novi Sad Republika Srbija, prof.dr Milan Počuča Vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Privredna akademija Novi Sad Republika Srbija, prof.dr Željko Bjelajac Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Privredna akademija Novi Sad Republika Srbija: Stečaj banaka u pravu Republike Srbije
 • doc.dr Igor Kambovski Docent Pravnog fakulteta Univerziteta FON Skoplje Republika Makedonija: E-biznis, E- trgovina, E- marketing
 • prof.dr Rok Lampe Vanredni profesor Gea College Fakultet za preduzetništvo Ljubljana Republika Makedonija: Civilnopravno varstvo osobnostnih pravic

Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu - Zbornik 2013

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

banner-projekat

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download